×
Wyszukaj w serwisie

Odpady i czystość

Wprowadzenie do gospodarowania odpadami.
Drodzy Mieszkańcy Gminy Namysłów!

Witamy na stronie poświęconej gospodarowaniu odpadami w naszej gminie.

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, w wyniku których to Gmina jest podmiotem odpowiedzialnym za odbiór  i zagospodarowanie odpadów powstających w naszych domach. Aby przybliżyć Państwu problematykę związaną z tym zagadnieniem oddajemy do Państwa dyspozycji stronę poświęconą gospodarce odpadami.

Mamy nadzieję także zachęcić Państwa do selektywnej zbiórki odpadów, mądrego i świadomego ograniczania ilości śmieci powstających
w Państwa gospodarstwach domowych.

Możecie Państwo zadawać pytania w zakresie gospodarki odpadami w naszej gminie.

Pytania prosimy kierować:

 • na adres e-mail: ,
 • lub dzwoniąc pod numer telefonu: 77 419-03-46.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić czy nie zalegają z opłatami za odpady lub zaktualizować dane w deklaracji o wysokości opłaty za odpady, proszę dzwonić pod numer telefonu 77 419-03-32 lub 77 419-03-34.

 

Informacja w sprawie odbioru odpadów

Urząd Miejski w Namysłowie prosi mieszkańców, aby w miarę możliwości wystawiać pojemniki i worki na odpady komunalne przed teren Państwa posesji na jeden dzień przed terminem odbioru poszczególnych frakcji, zgodnym z harmonogramem.

Prośba ta związane jest z rozpoczęciem odbioru odpadów przez Spółkę EKOWOD już od godziny 6.00. Powyższe działania umożliwią sprawną realizację usługi oraz ograniczą konieczność powrotów pracowników Spółki w te same lokalizacje.

 

Informacja o możliwości odbioru pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych)

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, mogą je odebrać w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. przy ul. Mariańskiej 2 w Namysłowie (tel. 77 410-52-22 wew. 1) lub w Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie.

W związku z konieczności podpisania protokołu przekazania pojemników, odbioru należy dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną. Warunkiem otrzymania pojemników jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

 

Jak segregować odpady komunalne?

Każdy z Nas, wyrzucając odpad, powinien wiedzieć do jakiego pojemnika może to zrobić, powinien również wiedzieć jakie odpady nadają się do selektywnej zbiórki a jakie nie. Szczegółowa informacja jak segregować odpady komunalne.

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczania ilości odpadów przekazanych do składowania. Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów pozwala na:

 • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
 • ograniczenie ilości wprowadzanych do środowiska naturalnego szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi substancji,
 • ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Podstawową zasadą w zakresie prowadzonej przez Nas segregacji zebranych odpadów jest ich zgniatanie. Dzięki temu zmniejszamy ich objętość. Ograniczenie objętości odpadów ma zarówno aspekt ekologiczny jak i ekonomiczny.

 

Jak działa recykling?

ODPADY ZMIESZANE.jpeg METALE I TWORZYWA SZTUCZNE.jpeg PAPIER.jpeg SZKŁO.jpeg BIOODPADY.jpeg Czy warto segregować.jpeg Segregowanie to niewyrzycanie.jpeg Selektywna zbiórka odpadów w liczbach.jpeg

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych* na terenie Gminy Namysłów

*Odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć w szczególności zużyte meble, odbiornik telewizyjny, monitory, chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, pralki i inne urządzenia RTV i AGD, charakteryzujące się tym, że ich składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoją posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00 w dniu wyznaczonym do odbioru odpadów.

Odpady wystawione po tym terminie nie zostaną odebrane.

Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), zużyte opony, folia kiszonkarska oraz odpady pochodzące z remontów np. gruz budowlany.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w I połowie 2024 roku

 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

logo_pszok_1.jpeg

PSZOK - to miejsce w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie, w legalny i wygodny sposób, pozostawić kłopotliwe odpady.

W dniu 9 marca 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, którego dokonali Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Kazimierz Kos oraz Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. Artur Masiowski. Celem projektu jest poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Namysłów, dzięki zwiększeniu udziału odpadów zbieranych selektywnie. Budowa kompleksu trwała od kwietnia 2020 r. i została zrealizowana przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 095 424,69 zł, z czego 931 110,99 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Do PSZOK-u można bezpłatnie oddać następujące odpady: odpadowy toner drukarski (bez substancji niebezpiecznych); syntetyczne oleje hydrauliczne; opakowania z papieru i tektury; opakowania z tworzyw sztucznych; opakowania z drewna; opakowania z metalu; opakowania wielomateriałowe; opakowania ze szkła; opakowania z tekstyliów; odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów; gruz ceglany; papier i tekturę; szkło; bioodpady (odpady z pielęgnacji terenów zielonych); odzież; tekstylia; lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory); przeterminowane leki (z wyłączeniem leków cytotoksycznych i cytostatycznych); baterie i akumulatory; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; drewno; tworzywa sztuczne; metale; glebę i ziemię (w tym kamienie); odpady wielkogabarytowe; zużyte opony (opony samochodowe o średnicy do 56 cm); magnetyczne i optyczne nośniki informacji; syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe; odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki).

W punkcie nie przyjmuje się odpadów takich jak: materiały zawierające azbest, papa, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.), odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji, odpady w opakowaniach cieknących i uszkodzonych, zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, przywożonych w beczkach, workach, skrzynkach, zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, chemikalia nietypowe dla prac domowych takie jak kwasy, zasady, sole i odczynniki chemiczne.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie (naprzeciw oczyszczalni ścieków). Godziny otwarcia: od środy do piątku w godz. 9.00 - 17.00, w soboty w godz. 9.00 - 14.00

 

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejskim,
 • 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie wiejskim,
 • w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne stawka wynosi  126,00 zł za rok od nieruchomości.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata podwyższona wynosi:

 • 50,00  miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejskim,
 • 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie wiejskim,
 • w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne stawka wynosi  252,00 zł za rok od nieruchomości.

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
w wysokości 1,00 zł od  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

 

Informacja o sposobie uiszczania opłaty za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, w terminie do:

 • 15 stycznia - za miesiące listopad i grudzień,
 • 15 marca - za miesiące styczeń i luty,
 • 15 maja - za miesiące marzec i kwiecień,
 • 15 lipca - za miesiące maj i czerwiec,
 • 15 września - za miesiące lipiec i sierpień,
 • 15 listopada - za miesiące wrzesień i październik,
 • 15 stycznia kolejnego roku - za miesiące listopad i grudzień poprzedniego roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona na otrzymany w jednorazowym zawiadomieniu dot. sposobu uiszczania w/w opłaty indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Na terenie wiejskim Gminy Namysłów opłatę można uiszczać u sołtysa w miejscu zamieszkania.